Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
[code] Gởi SMS bằng vbs [SEO]
Blog GO1.VN -

[code] Gởi SMS bằng vbs

28/08/2013 - 17:15
Chia sẽ: 

Dưới đây là code gởi tin nhắn thông qua modem gprs, sau khi lưu lại bạn tiến hành chạy bằng lệnh sau:

cscript ten_file.vbs Cổng_COM Số_Điện_Thoại "Nội Dung Cần Gọi"

===================================================

'Code by Tran Hieu Dao
'Email [email protected]


Sub writeCom()
   
    forWrite=2
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set comObj = fso.OpenTextFile(WScript.Arguments(0) + ":11520,N,8,1", 8, False, 0)
    comObj.Write "AT" + Chr(13)
    comObj.Write "AT+CMGF=1" + Chr(13)
    comObj.Write "AT+CMGS=" + WScript.Arguments(1) + Chr(13)
    comObj.Write WScript.Arguments(2)
    comObj.Write Chr(26)
    comObj.Close

End Sub

writeCom()


  • Bình luận với facebook
  • Bình luận với google+

Copyright © 2012-2018 INCOMTECH Co.,Ltd. All Rights Reserved. [code] Gởi SMS bằng vbs [SEO]

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
[code] Gởi SMS bằng vbs [SEO]
[code] Gởi SMS bằng vbs [SEO] [code] Gởi SMS bằng vbs [SEO]